Αυτές οι οδηγίες στοχεύουν στο να υποστηρίξουν επαγγελματίες στην ανώτατη εκπαίδευση που ασχολούνται στα ιδρυματά τους με αιτήσεις από πρόσφυγες ή μετανάστες οι οποίοι θα επιθυμούσαν να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν την ανώτατη εκπαιδευσή τους.

Ερωτήματα σχετικά με την ανώτατη εκπαίδευση στην Ευρώπη όπου πρόσφυγες και μετανάστες συχνά ρωτούνται έχουν διατυπωθεί και έχουν προβλεφθεί οι απαντήσεις. Υπάρχουν τρείς κατηγορίες συχνών ερωτήσεων (FAQs):

  • Γενικές πληροφορίες για την Ανώτερη Εκπαίδευση
  • Κανονισμοί για την είσοδο στην Α. Εκπαίδευση και χρηματοδότηση
  • Πληροφορίες για τη φοιτητική ζωή

Σε μερικές περιπτώσεις οι απαντήσεις αναφέρονται σε θέματα ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη και είναι άμεσα σχετικά με όλους τους Ευρωπαίους επαγγελματίες Ανώτατης Εκπαίδευσης. Οι απαντήσεις σε άλλα ερωτήματα εξαρτώνται από τη χώρα ή το ίδρυμα όπου βρίσκεται ο επαγγελματίας της Α.Ε. Όλες οι απαντήσεις μπορούν να δώσουν μια επισκόπηση, και υπερσύνδεσμοι σε ιστοσελίδες για περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται. Οι επαγγελματίες στην Α. Εκπαίδευση μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ερωτήσεις και απαντήσεις, καταλλήλως, αλλά εάν το επιθυμούν μπορούν να προσαρμόσουν τις απαντήσεις στις χώρες τους και ιδρύματα, αντίστοιχα.

Στο τέλος του εντύπου μπορεί να  βρεί κανείς τη βιβλιογραφία.