Αυτές οι οδηγίες στοχεύουν στο να υποστηρίξουν επαγγελματίες στην ανώτερη εκπαίδευση που ασχολούνται στα ιδρυματά τους με αιτήσεις από πρόσφυγες ή μετανάστες οι οποίοι θα επιθυμούσαν να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν την ανώτερη εκπαιδευσή τους.

Ερωτήματα σχετικά με τη διαβίωση σε αυτή τη χώρα, όπου πρόσφυγες και μετανάστες συχνά ρωτούνται έχουν διατυπωθεί και έχουν προβλεφθεί οι απαντήσεις. Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες συχνών ερωτήσεων (FAQs):

  • Γενικές πληροφορίες για αυτή τη χώρα
  • Συνθήκες για τους πρόσφυγες κατά τη διάρκεια και μετά την αναζήτηση ασύλου
  • Σχολικό και Εκπαιδευτικό Σύστημα
  • Συστήματα μεταφορών, εργασίας και υγείας

Όλα τα ερωτήματα έχουν απαντηθεί με επισκόπηση,  υπερσυνδέσμους  σε ιστοσελίδες για περισσότερες  λεπτομέρειες και πηγές. Οι επαγγελματίες Α.Ε. μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ερωτήσεις και απαντήσεις the questions and answers, καταλλήλως, αλλά μπορούν εάν επιθυμούν να προσαρμόσουν την απάντηση στο αντίστοιχο εκπαιδευτικό τους ίδρυμα.